Darmowa wysyłka

Nowe Produkty

Nowe Produkty
Wszystkie nowe produkty

Wybierz paragraf

§ 1 DEFINICJE

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE I OFERTA

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

§ 4 PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWA TOWARÓW

§ 5 REKLAMACJE

§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARÓW

§ 7 OCHRONA DANYCH

§ 8 KONTAKT

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ obowiązujący od 01.01.2018

 

§ 1 DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Sklep interentowy ozikam.pl – prowadzona przez jest Golden Business Kamila Ozga z siedzibą ul. Srebrna 5a, 81-154 Gdynia NIP: 741-194-56-16 REGON 281149141, będąca usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U. 2013 r. poz.1422).
 2. Portal - portal internetowy sklepu prowadzony pod adresem https://ozikam.pl
  za pośrednictwem którego sklep świadczy usługi elektroniczne związane ze sprzedażą wysyłkową.
 3. Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 
  a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, 
  a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Aptece.
 4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto - podstrona Portalu chroniona indywidualnym hasłem, na której gromadzone 
  są informacje o Kupującym i dokonywanych przez niego zamówieniach.
 6. Użytkownik - Kupujący, który dokonał rejestracji indywidualnego Konta w Portalu.
 7. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej określający zasady korzystania z Portalu, świadczonych za jego pośrednictwem usług drogą elektroniczną związanych z dokonywaniem zamówień oferowanych na Portalu towarów, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE I OFERTA

 1. Sklep internetowy świadczy drogą elektroniczną, za pośrednictwem Portalu, usługi związane 
  z wysyłkową sprzedażą towarów. Złożenie zamówienia na towary oferowane przez sklep internetowy oraz realizacja zamówień złożonych za pośrednictwem Portalu odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu 
  w treści obowiązującej na dzień złożenia zamówienia oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa..
 2. Wszystkie towary oferowane przez sklep internetowy ozikam.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych 
  i prawnych oraz znajdują się w legalnym obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 
  na podstawie stosownych przepisów prawa lub decyzji właściwych władz administracyjnych. Wszystkie towary zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującym prawem i są przechowywane w warunkach określonych odpowiednimi przepisami. Produkty w uszkodzonym opakowaniu, które są z tego tytułu przecenione, opatrzone są odpowiednią adnotacją w tym zakresie.
 3. Sklep internetowy ozikam.pl prowadzi wyłącznie obrót detaliczny towarami.
 4. Niniejszy Regulamin, wszelkie prawa i obowiązki z niego wynikające, a także powstałe w trakcie realizacji zamówienia, podlegają prawu polskiemu.
 5. Wszystkie użyte na Portalu nazwy towarów, marek oraz znaki graficzne są własnością ich producentów, podmiotów odpowiedzialnych lub innych osób uprawnionych.
 6. Zamówione w sklepie internetowym ozikam.pl towary dostarczane są na zasadach wskazanych na Portalu  w zakładce „Dostawa” oraz w niniejszym Regulaminie.
 7. Za zamówione towary i przesyłkę można zapłacić w sposób opisany na Portalu w zakładce „Płatności” oraz w niniejszym Regulaminie.
 8. Koszty dostawy wskazane zostały na Portalu w zakładce „Dostawa”.
 9. Zawartość Portalu, w szczególności układ Portalu, treści, grafika, logo, zdjęcia, a także opisy i zdjęcia towarów podlegają ochronie prawnej. Sklep internetowy ozikam.pl nie wyraża zgody na kopiowanie treści będących jej własnością bez jej pisemnego zezwolenia.
 10. Opisy towarów znajdujące się na Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym. Ceny towarów podane na Portalu są wyrażone w PLN, zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów dostawy.
 11. Kupujący powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.
 12. Kupujący zobowiązany jest do:

o   niedostarczania treści o charakterze bezprawnym;

o   korzystania z Portalu w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

o   korzystania z Portalu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz sklepu internetowego;

o   korzystania z Portalu w sposób zgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 1. Regulamin może ulec zmianie. W przypadku zmiany Regulaminu sklepu internetowego umieści na Portalu informację o zmianie Regulaminu wraz z zestawieniem wprowadzonych zmian. Użytkownicy posiadający Konto zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu na adres e-mail przypisany do Konta. Informacja o zmianie nastąpi nie później niż 5 dni przed wejściem w życie zmian Regulaminu. Użytkownik posiadający Konto, który nie akceptuje zmian Regulaminu, powinien niezwłocznie poinformować o tym sklep internetowy ozikam.pl, który zobowiązany będzie usunąć Konto maksymalnie w ciągu 5 (pięciu) dni od otrzymania informacji od Użytkownika.

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. W celu złożenia zamówienia na towary oferowane przez sklep internetowy ozikam.pl na Portalu Kupujący zobowiązany jest wypełnić i wysłać drogą elektroniczną prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz zamówienia.
 2. Warunkiem przyjęcia przez sklep internetowy ozikam.pl otrzymanego zamówienia do realizacji jest podanie przez Kupującego wszystkich informacji, które zawarto w formularzu zamówienia. Sklep internetowy ozikam.pl oświadcza, iż w związku z zamówieniem kontaktuje się z Kupującym lub odbiorcą zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
 3. Wybór opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Potwierdzam zamówienie.” jest jednoznaczny z zamknięciem zamówienia i wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrane towary oraz dostawę zgodnie z wygenerowanym na podstawie wypełnionego elektronicznego formularza zamówienia podsumowaniem zamówienia. Po wybraniu tej opcji zamówienie nie może zmienić zawartości lub zostać połączone z innym zamówieniem.
 4. W momencie wyboru opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Potwierdzam zamówienie.”, zostaje zawarta między sklepem internetowym ozikam.pl a Kupującym umowa sprzedaży przez sklep internetowy ozikam.pl towarów wymienionych w potwierdzeniu złożenia zamówienia, przesłanym przez sklep internetowy ozikam.pl Kupującemu drogą elektroniczną po przyjęciu przez sklep internetowy ozikam.pl zamówienia 
  do realizacji.
 5. Dla danego zamówienia wiążąca jest cena obowiązująca w momencie jego złożenia.
 6. Kupujący, który składa zamówienie z obowiązkiem zapłaty, powinien dokonać zapłaty 
  za zamówione w sklepie internetowym ozikam.pl towary oraz dostawę w terminie 5 (pięciu) dni od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia, za wyjątkiem zamówień z opcją płatności „za pobraniem”, w przypadku których płatność następuje w momencie dostawy. 
  W przypadku braku zaksięgowania płatności we wskazanym terminie, zamówienie zostanie anulowane, o czym Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
 7. O terminie realizacji zamówienia sklep internetowy ozikam.pl informuje podczas składania zamówienia, 
  w momencie wybierania przez Kupującego opcji dostawy oraz drogą elektroniczną 
  w momencie potwierdzenia złożenia zamówienia przez Kupującego.
 8. Przygotowanie zamówienia i wysyłka towarów następuje nie później niż w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych licząc od:

o   zaksięgowania wpłaty za zamówienie dokonanej za pośrednictwem szybkiego przelewu internetowego PayU, przelewu tradycyjnego lub płatności kartą kredytową;

o   złożenia zamówienia – w przypadku wyboru płatności gotówką „za pobraniem”.

 1. Sklep internetowy ozikam.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji części albo całości zamówienia w przypadkach, gdy:

o   elektroniczny formularz zamówienia nie został wypełniony poprawnie, a sklep internetowy ozikam.pl nie może skontaktować się z Kupującym w celu weryfikacji jego danych teleadresowych;

o   takie uprawnienie lub obowiązek wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 1. Jeżeli sklep internetowy ozikam.pl odmawia realizacji zamówienia zgodnie z ust. 9 powyżej lub nie jest 
  w stanie zrealizować zamówienia Kupującego (incydentalna niezgodność stanów magazynowych bądź incydentalne uszkodzenie towaru), niezwłocznie, najpóźniej 
  w terminie 5 (pięciu) dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Kupującego drogą elektroniczną i zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę towaru.
 2. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu, tj. paragon fiskalny. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Kupującego wyrażone w elektronicznym formularzu zamówienia poprzez zaznaczenie pola „Chcę otrzymać fakturę VAT”. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest wskazanie przez Kupującego nie będącego Konsumentem w formularzu zamówienia numeru NIP Kupującego. Kupujący wyraża zgodę 
  na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.
 3. Paragon fiskalny, jak i faktura VAT, wystawiane są zgodnie z rzeczywistą datą zakończenia realizacji zamówienia przez sklep internetowy, nie zaś w dniu rozpoczęcia jego realizacji.
 4. Przy okazji składania zamówienia Klienci mają możliwość utworzenia indywidualnego Konta na Portalu. Świadczenie tej usługi jest nieodpłatne. W celu utworzenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: adres e-mail i hasło składające się z min. 6 znaków oraz zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, a następnie potwierdzić ten fakt zaznaczając pole ”Akceptuję Regulamin i Politykę Prywatności”. Konto w sklepie internetowym ozikam.pl zakładane jest bezterminowo. Konto może być usunięte jedynie w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie lub na wniosek Użytkownika, złożony drogą elektroniczną na adres e-mail: hotoferta@gmail.com lub w inny sposób przyjęty w relacjach pomiędzy sklepem internetowym a Użytkownikiem określony w niniejszym Regulaminie. Sklep internetowy ozikam.pl usunie Konto maksymalnie w ciągu 5 (pięciu) dni od otrzymania wniosku Użytkownika.

§ 4 PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWA TOWARÓW

 1. Kupujący uiszcza cenę zamówionego towaru i dostawy w jeden z dostępnych sposobów:

o   kartą kredytową;

o   szybkim przelewem internetowym (PayU);

o   przelewem tradycyjnym

o   „za pobraniem” przy odbiorze przesyłki od firmy kurierskiej

 1. Zamówiony przez Kupującego towar może być:

o   odebrany przez Kupującego osobiście w siedzibie firmy Golden Business Kamila Ozga ul. Srebrna 5a, 81-154 Gdynia

o   przesłany do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej, działającej na zlecenie Kupującego.

 1. Kupujący w elektronicznym formularzu zamówienia wybiera sposób dostawy.
 2. W przypadku wyboru opcji dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, do wartości zamówienia doliczany jest koszt dostawy według cennika umieszczonego na Portalu w zakładce „Dostawa”, który Kupujący zobowiązany jest pokryć, zgodnie z ust. 1 powyżej. Wybierając opcję dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej Kupujący jednocześnie upoważnia ją do odbioru w jego imieniu i na jego rzecz towarów zamówionych w sklepie internetowym ozikam.pl i dostarczenia towaru pod wskazany w elektronicznym formularzu zamówienia adres. Sklep internetowy ozikam.pl zobowiązany jest do przygotowania towarów do odbioru przez firmę kurierską oraz do uiszczenia w imieniu Kupującego wynagrodzenia należnego firmie kurierskiej z tytułu odbioru i dostarczenia towarów do Kupującego. Wybierając opcję dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, Kupujący akceptuje warunki dostawy określone w regulaminie wybranej przez Kupującego firmy kurierskiej, a dostępnej na jego stronie internetowej .
 3. Termin dostawy zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej wynosi 1 (jeden) dzień roboczy od dnia odbioru przesyłki z siedziby sklepu. W przypadku niedoręczenia przesyłki we wskazanym czasie, prosimy o niezwłoczną informację celem ustalenia przyczyn opóźnienia i podjęcia działań zaradczych lub reklamacyjnych.
 4. W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Kupującego (błędny adres, odmowa przyjęcia), sklep internetowy ozikam.pl zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami ponownego transportu zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw.
 5. Przed odbiorem przesyłki od firmy kurierskiej Kupujący zobowiązany jest sprawdzić, 
  czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania, taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia należy odmówić przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktować się ze sklepem internetowym ozikam.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie w celu poinformowania o uszkodzonej przesyłce.
 6. W przypadku nieodebrania przez Kupującego przesyłki z uwagi na jej uszkodzenie, sklep internetowy ozikam.pl ponownie wyśle Kupującemu zamówione towary po otrzymania od Kupującego informacji o uszkodzonej przesyłce.
 7. W przypadku zaginięcia przesyłki wysłanej za pośrednictwem firmy kurierskiej 
  i otrzymania od Kupującego informacji o niedoręczeniu zamówionego towaru, sklep internetowy ozikam.pl zwraca Kupującemu uiszczone przez niego kwoty w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania informacji o niedoręczeniu towaru.

§ 5 REKLAMACJE

 1. Sklep internetowy ozikam.pl zobowiązany jest do sprzedaży Kupującemu towarów nie wadliwych, z wyjątkiem przecenionych towarów niepełnowartościowych, które Kupujący zamówił wiedząc o wadzie. W razie niezgodności towaru z umową bądź w zakresie nieprawidłowości w świadczeniu usług drogą elektroniczną Kupujący powinien zgłosić reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hotoferta@gmail.com  lub pisemnie na adres: Golden Business Kamila Ozga ul. Srebrna 5a, 81-154 Gdynia.
 2. Do czasu zamknięcia postępowania reklamacyjnego należy bezwzględnie zachować wszelkie reklamowane towary.
 3. Jeżeli towar ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sklep internetowy niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez sklep albo sklep internetowy ozikam.pl nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 4. Kupujący będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez sklep internetowy ozikam.pl usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sklep internetowy ozikam.pl.
 5. Kupujący nie może odstąpić od umowy w ramach procedury opisanej w niniejszym §5, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Jeśli towar sprzedany ma wadę, kupujący może również żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep internetowy ozikam.pl jest wówczas obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sklep internetowy ozikam.pl może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 7. Reklamowane towary należy dostarczyć do siedziby sklepu tj. Golden Business Kamila Ozga ul. Srebrna 5a, 81-154 Gdynia wraz z wypełnionym „Zgłoszeniem reklamacji”, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Sugerujemy opatrzenie przesyłki z reklamowanymi towarami informacją: „REKLAMACJA TOWARU”. Reklamowane towary należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: . Golden Business Kamila Ozga ul. Srebrna 5a, 81-154 Gdynia. Sklep internetowy ozikam.pl nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 8. Sklep internetowy ozikam.pl ustosunkuje się do zgłoszonego przez Kupującego żądania (reklamacji) w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia żądania. W braku ustosunkowania się przez sklep internetowy ozikam.pl we wskazanym terminie uważa się, że żądanie uznano za uzasadnione.
 9. Reklamowane towary, odsyłane przez Kupującego w celu naprawy (usunięcia wady.
 10. W przypadku odrzucenia reklamacji przez sklep internetowy ozikam.pl Kupujący może skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 11. W przypadku odrzucenia reklamacji przez sklep internetowy ozikam.pl, Kupujący może skorzystać z postępowania pozasądowego w celu rozstrzygnięcia sporu. Podmiotem właściwym do prowadzenia takiego postępowania jest Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku, którego strona internetowa dostępna jest pod adresem: http://ihgd.pl/.
 12. Kupujący mogą również skorzystać z unijnej platformy internetowego rozstrzygania sporów. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Klientami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. W przypadku towarów innych niż wskazane w ust. 1 powyżej, Kupujący będący Konsumentem może w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, określonych poniżej.
 2. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep, Ozikam.pl nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
 4. W przypadku terminowego odstąpienia od umowy oraz terminowego dostarczenia zwracanego zamówienia do Sklepu Ozikam.pl, Firma Ozikam zwróci Konsumentowi całość otrzymanej od Konsumenta płatności oprócz poniesionych kosztów wysyłki.
 5. Konsument może zrezygnować z części lub całości zamówionych towarów wysyłając w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania przesyłki zawierającej towary „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy”, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, na adres poczty elektronicznej kameryip.ozikam.pl lub pisemnie na adres Golden BUSINESS Kamila Ozga ul. Srebrna 5a, 81-154 Gdynia
 6. Zwrot towarów powinien nastąpić w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem.
 7. Sugerujemy odesłanie zwracanych towarów w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z nich. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 8. Konsument przesyła towary z kartą gwarancyjną (dla towarów, na które udzielono gwarancji) oraz wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
 9. Sugerujemy opatrzenie przesyłki ze zwracanymi towarami informacją „ZWROT TOWARU”. Przesyłki ze zwracanymi towarami należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Golden Business Kamila Ozga ul. Srebrna 5a, 81-154 Gdynia
 10. Sklep internetowy ozikam.pl zwraca Konsumentowi uiszczoną przez niego płatność przelewem bankowym na podane przez Kupującego dane. Zwrot płatności dokonywany jest przez sklep internetowy ozikam.pl niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sklep internetowy ozikam.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania przesyłki zawierającej zwracane towary lub dowodu jej odesłania.
 11. Prosimy o odpowiednie zabezpieczenie zwracanych towarów. Sklep internetowy ozikam.pl nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 

§ 7 OCHRONA DANYCH

 1. Sklep internetowy ozikam.pl gwarantuje ścisłą ochronę danych osobowych przekazywanych przez Kupującego i przetwarzanie ich wyłącznie w celu realizacji zamówienia lub w celach, na które Kupujący wyraził zgodę, z zachowaniem wymogu bezpieczeństwa danych osobowych określonego w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Sklep internetowy ozikam.pl zapewnia możliwość korekty lub usunięcia wprowadzonych danych osobowych.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupujących sklep internetowy ozikam.pl podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług.

§ 8 KONTAKT

W razie wątpliwości lub problemów z korzystaniem z zakupionych w sklepie internetowym towarów Kupujący może skontaktować się ze sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej: hotoferta@gmail.pl bądź telefonicznie pod nr telefonu: (+48) 511401654